Dømt for åtte identitetstyverier

  • av
identitetstyverier

I saken inntatt i TOSLO-2016-33363 ble en mann dømt til fengsel i 2 år for 12 grove bedragerier og 2 forsøk på grove bedragerier. Han ble også dømt for 8 identitetstyverier og flere tilfeller av dokumentforfalskning.

Nesten alle bedrageriene og forsøkene på bedrageri ble foretatt med noen andre sin identitet. Mannen tilegnet seg bankkort og andre identitetskort som tilhørte andre, og forfalsket disse ved å lime et bilde av seg selv på kortene. Bedrageriene medførte ikke noen stor gevinst for mannen. Han fikk for eksempel kjøpt og utlevert biler på kreditt basert på de forfalskede kortene, men han gjorde ingen forsøk på å selge dem. Bedrageriene medførte likevel et tap for bilforhandlerne, samt de personene som fikk misbrukt sin identitet. Mannen hadde også skaffet seg flere mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr gjennom bedragerier. Ingen av disse gjenstandene hadde kommet til rette.

Les også: Svindel med Bankbrikke.

I denne saken la tingretten stor vekt på hensynet til det moderne samfunnet, og bankkortet som legitimasjonsmiddel:

«Retten bemerker at det er en helt sentral verdi for det moderne samfunn at den som legitimerer seg med bankkort og andre legitimasjoner er den han utgir seg for å være. Retten viser her til en høyesterettsdom inntatt i Rt-2009-397 hvor det i avsnitt 20 er bemerket følgende om organisert kredittkortkriminalitet: «Det er karakteristisk at virksomheten ikke bare rammer det enkelte kortselskap og den enkelte korteier. Den undergraver også tilliten til de elektroniske betalingssystemer som i dag er dominerende, og står slik sett ikke nevneverdig tilbake for pengefalsk hva straffverdighet angår.»

Retten understreket også viktigheten og nødvendigheten av at samfunnet reagerte strengt på kredittkortkriminalitet av den typen som man stod overfor i den aktuelle saken. Dette måtte gjelde selv om tiltalte ikke var dømt for slik kriminalitet tidligere, og selv om han ikke hadde fått noen stod gevinst ut av bedrageriene.

«Det ligger et potensiale for store fortjenester i den kredittkortkriminaliteten/identitetstyveriene tiltalte har begått og det forhold at denne tiltalte ikke har hatt veldig store fortjenester ved virksomheten må tillegges mindre vekt. Hans virksomhet er et anslag mot tilliten til betalingssystemene i de norske samfunn som selskaper og enkeltpersoner er avhengige av i det daglige.»

Retten mente at straffen i utgangspunktet skulle være fengsel i om lag 3 år, og viste til at omfattende kredittkortkriminalitet måtte straffes hardt. Det ble imidlertid tatt hensyn til at den tiltalte mannen hadde erkjent straffeskyld for samtlige forhold, og «i betydelig grad lettet iretteføringen av saken». Straffen ble derfor redusert til fengsel i 2 år.

Se artikkelen om hva du skal gjøre om du har blitt utsatt for identitetstyveri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *